mini-agency-3 | گروه شرکت‌های پرسیکا

بعد از شمردن تعداد موفقیت هایی که در آژانس داشتیم و کمپین هایی که به خوبی اجرا کردیم و شکست ها و خطراتی که از سر گذروندیم، حالا آماده ایم که آخرین برگ تقویم رو ورق زده و سال جدیدی رو آغاز کنیم.